Kansainvälinen kilpailuympäristö

Rautateiden matkustajaliikennettä ollaan avaamassa kilpailulle.

Liikenne- ja viestintäministeriö (LVM) on kertonut suunnitelmasta avata rautateiden matkustajaliikenne kilpailulle. Kilpailutus on tarkoitus aloittaa Etelä-Suomen taajamajunaliikenteestä. Kilpailutettu liikenne alkaa lähivuosina, ja tavoitteena on, että koko kaukoliikenne on kilpailussa vuoteen 2026 mennessä.

Tavarajunaliikenne on ollut kotimaassa avointa kilpailulle vuodesta 2007 lähtien. Suomen ja Venäjän väliset kuljetukset avattiin kilpailulle vuoden 2016 lopussa.

Kokemukset Euroopasta

Euroopassa rautatieliikenteen kilpailua on avattu erilaisilla malleilla. Tyypillisesti alueellinen henkilöliikenne on viranomaisten kilpailuttamaa ja kaukoliikenteessä kilpailu toimii vapaan pääsyn (open access) -periaatteella. Markkinaehtoisessa liikenteessä kalusto on operaattoreiden omaa, mutta kalustoyhtiöitä käytetään alueellisessa tilaaja–tuottaja-tyyppisessä liikenteessä (esimerkiksi HSL-lähiliikenne Suomessa tai läänien ostama liikenne Ruotsissa). Norjan malli on tästä poikkeus, mutta siitä ei vielä ole käytännön kokemuksia. Kilpailutus maan eteläisen alueen operoinnista on ratkaistu, ja kilpailutetun liikenteen on määrä alkaa joulukuussa 2019.

Kilpailun avaamisella on saavutettu kustannushyötyjä liikenteen tilaajalle esimerkiksi Ruotsissa. Toisaalta samaan aikaan rataverkon rahoitusta on lisätty ja yhteiskunnan käyttämät rahat liikenteen ostoihin ovat kasvaneet. Liikenteen palvelutaso ja alueellinen kattavuus varmistetaan yhteiskunnan ostomäärärahoilla, ei pelkällä kilpailun avaamisella. Suomessa poikkeuksellisen suuri osuus henkilöliikenteestä on lipputuloilla rahoitettua.

Rataverkon rahoitus on tärkein junamatkustamisen markkinaosuuteen vaikuttava tekijä. Esimerkiksi Iso-Britanniassa ja Ruotsissa junamatkustamisen markkinaosuus on kehittynyt voimakkaasti merkittävien rataverkon investointien seurauksena.

Kilpailun avaaminen edellyttää rataverkon investointeja ja huolellista suunnittelua

Kaukoliikenteen kilpailuttamisesta saadaan hyötyjä liikenteen lisäämisen avulla. Tämä on mahdollista investoimalla rataverkkoon ja sen pullonkaulojen poistamiseen. Rataverkon heikko kunto ja ratakapasiteetin riittämättömyys estävät rautatieliikenteen kasvua.

Kilpailun avaamisen toteuttaminen edellyttää tiivistä yhteistyötä liikennettä yksinoikeudella harjoittaneen operaattorin, rataverkon haltijan ja muiden viranomaisten välillä.

Kilpailutukseen valmistautumiseen tarvitaan huolellista suunnittelua. Pääkaupunkiseudun Junakalusto Oy perustettiin vuonna 2004. HSL on aloittanut oman liikenteensä kilpailuttamisen valmistelun vuonna 2010, ja kilpailutettu HSL-liikenne alkaa vuonna 2021.